ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის; აღმოსავლეთი და დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა

აღმოსავლეთ ზონის პირველი ლიგა

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

1 - 8 მარტი  2019 წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ორგანიზატორი:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

01.03-08.03. 2019წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.  

3. მონაწილენი:

ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

    8 წლამდე -   2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    10 წლამდე -  2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    12 წლამდე -  2007 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის

საწევროს გადახდა შესაბამის რეგიონული ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე. 

სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4. სისტემა და კვალიფიკაცია:

ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.

    რეიტინგიან მოჭადრაკეთა 30%-ზე მეტი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი. აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს   ორგანიზატორი.

5. დროის კონტროლი:

ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ 30 წუთი პარტიის

ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

6. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: 

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის ასლი,

შესაბამის რეგიონული საჭადრაკო ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე საქართველოს ჭადრაკის

ფედერაციის 2019 წლის საწევროს გადახდის და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები

2019 წლის  27 თებერვლის 18.00 საათამდე:

ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა - nataalavidze.alavidze4@gmail.com  ტელ: 299 77 36,  მობ:  558 11 86 83

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები: სს "თიბისი ბანკი".

    ანგარიშის ნომერი: GE45TB0313936080100006GEL       საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

 -  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2019 წლის  27 თებერვლის 18.00 საათი.

-  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)

-  სოციალურად დაუცველები და მრავალშვლიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო

შესატანიდან.

-  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი (უნაღდო

ანგარიშსწორებით).

    - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

       დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

7. თაი – ბრექი:

ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების შემთხვევაში

ადგილები განაწილდება:

 1. ურთიერთშორის შეხვედრა;
 2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
 3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;
 5. მოგებების მეტი რაოდენობით.

8. ტურნირის განრიგი:

ტური

რიცხვი

დღე

საათი

ჩამოსვლის დღე

1 მარტი

პარასკევი

11:00 - 18:00

I ტურის კენჭისყრა

 

2 მარტი

 

 

შაბათი

12:00

გახსნა

15:00

I ტური

15:00

II ტური

3 მარტი

კვირა

15:00

III ტური

4 მარტი

ორშაბათი

15:00

IV ტური

5 მარტი

სამშაბათი

15:00

V ტური

6 მარტი

ოთხშაბათი

15:00

VI ტური

7 მარტი

ხუთშაბათი

15:00

VII ტური

8 მარტი

პარასკევი

11:00

დახურვა

8 მარტი

პარასკევი

15:00

    

    მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურნირის დაწყების                     

     დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება მოახდინოს.

9. დაჯილდოვება:

- I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

 -II-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით. 

- თითოეულ ტურნირში I–V ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის უმაღლესი

     ლიგის საგზურებს.

- I ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს მიენიჭებათ შეასაბამისი სპორტული თანრიგი:                                             

      10 წლამდე - III თანრიგი, 12 წლამდე - II თანრიგი.

10. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდან30 წუთზემეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

- ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 15 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება

ტურნირის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

  - არასაპატიო მიზეზით ტურნირის მიტოვების შემთხვევაში მონაწილე დისკვალიფიცირებული იქნება

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების (#10. 20/01/2014 წ.) შესაბამისად.

 • ჩემპიონატში შესაძლებელია სპორტული თანრიგის შესრულება.

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი - ზურაბ მიქაძე.

მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი - მარგალიტა თანდაშვილი.

 

დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1 - 8 მარტი  2019 წ.   ქ. ფოთი

1. ორგანიზატორები:

- საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

- ფოთის საჭადრაკო კლუბი “ნანა”.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

01.03-08.03. 2019წ.   ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქუჩა 2.  

3. მონაწილენი:

ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

    8 წლამდე -   2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    10 წლამდე -  2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    12 წლამდე -  2007 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2019 წლის

საწევროს გადახდა შესაბამის რეგიონული ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე. 

სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4. სისტემა და კვალიფიკაცია:

ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.

    რეიტინგიან მოჭადრაკეთა 30%-ზე მეტი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი. აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს   ორგანიზატორი.

5. დროის კონტროლი:

ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ 30 წუთი პარტიის

ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

6. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: 

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის ასლი,

შესაბამის რეგიონული საჭადრაკო ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე საქართველოს ჭადრაკის

ფედერაციის 2019 წლის საწევროს გადახდის და ფოთის საჭადრაკო კლუბი “ნანა”-ს სახაზინო

ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები

2019 წლის  27 თებერვლის 18.00 საათამდე:

ელ-ფოსტა-  chesspoti@yahoo.com  მობ:  593399264, 593600911

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო კლუბი ნანა”

საინდ. კოდი: 415099379

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

სახაზინო კოდი: 750177499

-  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2019 წლის  27 თებერვლის 18.00 საათი.

-  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)

-  სოციალურად დაუცველები და მრავალშვლიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო

შესატანიდან.

-  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი (უნაღდო

ანგარიშსწორებით).

  - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

       დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

7. თაი – ბრექი:

ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების შემთხვევაში

ადგილები განაწილდება:

 1. ურთიერთშორის შეხვედრა;
 2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
 3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;
 5. მოგებების მეტი რაოდენობით.

8. ტურნირის განრიგი:

ტური

რიცხვი

დღე

საათი

ჩამოსვლის დღე

1 მარტი

პარასკევი

11:00 - 18:00

I ტურის კენჭისყრა

 

2 მარტი

 

 

შაბათი

12:00

გახსნა

15:00

I ტური

15:00

II ტური

3 მარტი

კვირა

15:00

III ტური

4 მარტი

ორშაბათი

15:00

IV ტური

5 მარტი

სამშაბათი

15:00

V ტური

6 მარტი

ოთხშაბათი

15:00

VI ტური

7 მარტი

ხუთშაბათი

15:00

VII ტური

8 მარტი

პარასკევი

11:00

დახურვა

8 მარტი

პარასკევი

15:00

    

    მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურნირის დაწყების                     

     დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება მოახდინოს.

9. დაჯილდოვება:

- I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

 - II-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით. 

- თითოეულ ტურნირში I–V ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის უმაღლესი

     ლიგის საგზურებს.

- I ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს მიენიჭებათ შეასაბამისი სპორტული თანრიგი:                                             

      10 წლამდე - III თანრიგი, 12 წლამდე - II თანრიგი.

10. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდან30 წუთზემეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

- ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 15 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება

ტურნირის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

  - არასაპატიო მიზეზით ტურნირის მიტოვების შემთხვევაში მონაწილე დისკვალიფიცირებული იქნება

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების (#10. 20/01/2014 წ.) შესაბამისად.

 • ჩემპიონატში შესაძლებელია სპორტული თანრიგის შესრულება.

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი - დათო კოდუა.

მთავარი მსაჯი: ეროვნული არბიტრი - გოჩა ჩაჩუა.

 

 

 • სათაური: საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის; აღმოსავლეთი და დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა
 • ავტორი:
 • თარიღი: 26-02-2019 3:37 PM
 • Tags:
Top